Ακαδημαϊκός λογαριασμός Πρωτοετών

 Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού από Πρωτοετείς φοιτητές.
Οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/