Προκήρυξη θέσης για γραφείο Erasmus

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Erasmus+ κα. Μπλάντα Αικατερίνη προτίθεται να αναθέσει μια θέση σε φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για «Διαχειριστική Υποστήριξη του γραφείου Erasmus» για συνολικό διάστημα έως 30.09.2020 και με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 7.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

Δείτε την Προκήρυξη