Ανακοίνωση Ημέρας ΚΑΙ ώρας Εξέτασης Ατόμων με δυσλεξία

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνω ότι όσοι έχετε αποδεδειγμένα πρόβλημα δυσλεξίας και έχετε καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος τα ανάλογα δικαιολογητικά η ημερομηνία και η ώρα προφορικής εξέτασης στα μαθήματα είναι:

 1. Διοικητική Λογιστική (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας-Αφορά ΜΟΝΟ Φοιτητές του Πρώην Τ.Ε.Ι.).

Ημερομηνία: 31/07/2020.

Ώρα: 9-11.

Link Εικονικής Αίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.mst4

 1. Μικροοικονομική Ανάλυση (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας-Αφορά Φοιτητές του Πρώην Τ.Ε.Ι. καθώς και τους Φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών- Δ.Ε.Τ).

Ημερομηνία: 31/07/2020.

Ώρα: 11-1.

Link Εικονικής Αίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.mst4

Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στην άνω εικονική αίθουσα θα πρέπει:

 1. Να έχουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία.
 2. Να μην έχουν κάνει υποβολή απαλλακτικής εργασίας στο μάθημα που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά.
 3. Να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να μπορέσουν να συνδεθούν στην πλατφόρμα του zoom και να έχουν οπωσδήποτε μικρόφωνο και κάμερα

Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης για κάθε ένα φοιτητή δεν θα ξεπερνά τα 10-15 λεπτά.

Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην εικονική αίθουσα και θα αναμένουν ο καθηγητής να τους κάνει αποδοχή.

Όσοι δεν θα είστε στη λίστα που θα λάβω από την γραμματεία ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΒΑΘΜΟ. Φροντίστε για την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών σας ( για όσους δεν το έχουν κάνει) μέχρι Τετάρτη 29/07/2020 ( η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά- δεν χρειάζεται να προσέλθετε στο χώρο της γραμματείας).:

 

Με εκτίμηση,

Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Δικαίωμα ένταξης των αποφοίτων στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένα νέο αυτοδύναμο Τμήμα, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Νόμο 4610/08-05-2019.

Το νέο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με το Πρόγραμμα Σπουδών του αποβλέπει στην προετοιμασία των αυριανών στελεχών μέσω μίας διεπιστημονικής ολοκλήρωσης των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνολογικών επιστημονικών πεδίων. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν στη Διοίκηση, στην Οικονομία σε σχέση με το σύγχρονο Επιχειρείν και στις Νέες Τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει στους αποφοίτους του υποχρεωτική Παιδαγωγική Επάρκεια.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι το νεοαποκτηθέν δικαίωμα εγγραφής των πτυχιούχων του στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ώστε αφενός να είναι ευδιάκριτη η ταυτότητα του Τμήματος, όπως αυτή επικυρώνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και αφετέρου οι φοιτητές να λάβουν εκείνα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς ως στελέχη και σύμβουλοι στο νέο περιβάλλον της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Επικοινωνίας, του Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, καθώς και των ραγδαίων και ευμετάβολων οργανωσιακών εξελίξεων.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την άψογη συνεργασία και την κατοχύρωση του δικαιώματος εγγραφής των πτυχιούχων μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, έπειτα από την αποδοχή του Προγράμματος Σπουδών και τη δήλωση συγκεκριμένων μαθημάτων επιλογής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΕΤ Δικαίωμα ένταξης αποφοίτων στο Οικ.Επιμελητήριο

Επαναπροκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τµήµα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 9/22-5-2020 και 11/11-6-2020 Συνέλευσης, επαναπροκηρύσσει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2020- 2021 έξι (6) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.), κατανεμημένες ως εξής:

 1. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο:

– «Διοικητική Λογιστική και Στρατηγικές αποφάσεις επιχειρήσεων» (1)

 1. Πέντε (5) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Διεπιστημονική έρευνα για Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τεχνολογία για μετάβαση στην Μεταλιγνιτική εποχή» (2)

– «Διεπιστημονική έρευνα για Γενικό Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων και Οικονομία (GDPR)» (1)

– «Διεπιστημονική έρευνα για Κβαντοποιημένο Σύστημα Συναλλαγών (QFS)» (2)

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι κάτοχοι Μ.∆.Ε. σε συναφείς επιστηµονικές περιοχές.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστηµονικών τοµέων υποβάλλουν ατοµικό φάκελο υποψηφιότητας από Τρίτη 14/7/2020 έως και Τετάρτη 12/8/2020 µε τα κάτωθι δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
 3. Αντίγραφο πτυχίου & µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυµα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιµία από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 4. Αναλυτική βαθµολογία Μ∆Ε
 5. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (έντυπο ή cd)
 6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
 7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
 8. Προσχέδιο-υπόµνηµα της προς εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
 9. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι µπορεί να συµβάλει στη θετική αξιολόγηση).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται µε την κατάθεση τίτλων γλωσσομάθειας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων αναφέρονται ρητά στo ΦΕΚ 91/τ. Β΄/27-1-2020.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται υποχρεωτικά  και με τους Δύο (2) τρόπους

α) με ταχυδροµείο ή ταχυµεταφορική µε σφραγίδα στη Γραμματεία του Τμήματος  και

β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση « akyratsou@uowm.gr»  έως και 12/8/2020

Η Διεύθυνση της Γραμματείας είναι:

Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης  και Τεχνολογίας

Ισόγειο Διοικητηρίου

Κοίλα Κοζάνης

Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΤ  (τηλ. 2461068221) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (akyratsou@uowm.gr)

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Τριαντάρη Σωτηρία

Καθηγήτρια

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΦΕΚ_91_Β_27-1-2020

Έντυπο-εγγραφής-ΔΔ

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την μη καταβολή του αντιτίμου χρήσης φοιτητικών εστιών για το εαρινό εξάμηνο 2020

Επισυνάπτεται έγγραφο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας  σχετικά με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την μη καταβολή του αντιτίμου χρήσης φοιτητικών εστιών για το εαρινό εξάμηνο 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση του καθηγητή κ. Σπινθηρόπουλου σχετικά με φοιτητές που έχουν δυσλεξία

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχείρησεων – Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που έχουν Δυσλεξεία ότι,
Για τα μαθήματα:
1) Διοικητική Λογιστική ( του π. ΤΕΙ ) και 2) Μικροοικονομική Ανάλυση (Μικροοικονομία)  (πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο ),ότι:
1.Όσοι έχουν αποδεδειγμένα πρόβλημα δυσλεξίας.
2. Έχουν καταθέσει τα ανάλογα δικαιολογητικά στη γραμματεία.
3.Δεν έχουν κάνει υποβολή απαλλακτικής εργασίας για τα άνω μαθήματα και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά ( μέσω της εφαρμογής zoom ) θα πρέπει:
α) Να μελετήσουν τις διαφάνειες στο e class του μαθήματος.
β)Να διαθέτουν “φοιτητικό πάσο” ή ” αστυνομική ταυτότητα- διαβατήριο” προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπεία τους , πριν την έναρξη της προφορικής εξέτασης.
γ)Να αναμένουν ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και το link της εικονικής αίθουσας που θα συνδεθούν.Ο βαθμός θα προκύψει ΜΟΝΟ από την προφορική εξέταση ασχέτως εαν έχει κάνει υποβολή απαλλακτικής εργασίας. Εάν έχετε κάνει υποβολή απαλλακτικής εργασίας αλλά επιθυμείτε να εξεταστείτε ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ τότε ΒΑΘΜΟΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ (ΕΞΑΧΘΕΙ) ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Ο καθηγητής,
Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος.

Οδηγίες σχετικά με το Office 365 / ΔΗΛΟΣ 365

Μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ365 αποκτάτε πρόσβαση σε εφαρμογές νέφους (cloud) της Microsoft, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες Office 365 Online, One Drive (1ΤΒ), Skype for Business κ.α. (Στην υπηρεσία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση εφαρμογών του Office σε Η/Υ). Περισσότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://noc.uowm.gr/www/services/delos365/