Στο Τμήμα λειτουργεί ένα (1) ερευνητικό εργαστήριο, το οποίο υποστηρίζει εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές δράσεις, ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες, συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων, την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού υλικού, καθώς και την πρόσκληση ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  με στόχο να συμβάλλει όσο το δυνατό περισσότερο στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του Τμήματος. Το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Το ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος είναι:

Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία

Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας- MSL

Διευθυντής/τρια: Καθηγήτρια Σωτηρία Τριαντάρη

ΦΕΚ  Ίδρυσης: Β´ 3720- 8.10.2019

Χώρος Στέγασης: Κοίλα Κοζάνης

Το εργαστήριο Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία δημιουργήθηκε με σκοπό:

  • Την προαγωγή των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων σχετικά με τις προκλήσεις στην επικοινωνία και ψηφιακή επικοινωνία στη διοίκηση, όπως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που σχετίζονται κυρίως με το χώρο των Οργανισμών και επιχειρήσεων, στο μάνατζμεντ και στις Επιχειρήσεις, στο δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ακόμη περισσότερο με τις προκλήσεις στις Νέες Τεχνολογίες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των Οργανισμών/Επιχειρήσεων.
  • Την ανάληψη ερευνητικών έργων σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ινστιτούτα
  • Την παροχή δυνατοτήτων στην έκδοση επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, και σχεδιάζει τη δημιουργία περιοδικού, ώστε να αναδεικνύονται οι ερευνητικές και επιστημονικές δράσεις των μελών του Τμήματος
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις
  • Την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων ανάλογα με τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του
  • Την σχεδίαση για την ίδρυση γραφείου Διαπραγμάτευσης στις Διαπροσωπικές και Εργασιακές Σχέσεις και στην Απόχτηση Εμπειρίας των Φοιτητών.