Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει ένα πλούσιο συνδυασμό εκπαίδευσης, έρευνας και πρακτικής σε τομείς της Διοικητικής Επιστήμης, που συνδέονται επιτυχώς με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, συνθέτοντας ένα πλούσιο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του απόφοιτου του ΔΕΤ. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν με βάση το ολοκληρωμένο διοικητικό και τεχνολογικό υπόβαθρό τους να απασχοληθούν:

 • Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων
 • Ως δημόσιοι υπάλληλοι σε διοικητικές θέσεις, καθώς και αναλόγως των επιπρόσθετων προσόντων τους, ως διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων σε φορείς και Οργανισμούς του δημοσίου τομέα
 • Σε όλους τους τομείς δημόσιας Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.
 • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (Logistics, Πληροφορική, Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ κ.ά.) και σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο που σχετίζεται με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Προγραμματιστής Εφαρμογών, Πληροφορικός, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων κ.ά.
 • Οικονομικό Επιμελητήριο
 • Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ/ & Πληροφορικής (ΕΠΥ)
 • Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)
 • The International Society of Logistics (SOLE)
 • AISEC in Greece
 • Chartered Institute of Personal and Development

Ως απόφοιτοι του Τμήματος, που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια δική τους επαγγελματική δραστηριότητα:

 • Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών
 • Επικοινωνία και Ψηφιακή Επικοινωνία
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Οικονομικά/Λογιστικά/Χρηματοοικονομικά
 • Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές (logistics)
 • Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία
 • Περιβάλλον/ Ενέργεια
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης