Το νέο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με το Πρόγραμμα Σπουδών του αποβλέπει στην προετοιμασία των αυριανών στελεχών μέσω μίας διεπιστημονικής ολοκλήρωσης των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνολογικών επιστημονικών πεδίων. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν στη Διοίκηση, στην Οικονομία σε σχέση με το σύγχρονο Επιχειρείν και στις Νέες Τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει στους αποφοίτους του υποχρεωτική Παιδαγωγική Επάρκεια. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι το νεοαποκτηθέν δικαίωμα εγγραφής των πτυχιούχων του στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ώστε αφενός να είναι ευδιάκριτη η ταυτότητα του Τμήματος, όπως αυτή επικυρώνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και αφετέρου οι φοιτητές να λάβουν εκείνα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς ως στελέχη και σύμβουλοι στο νέο περιβάλλον της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Επικοινωνίας, του Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, καθώς και των ραγδαίων και ευμετάβολων οργανωσιακών εξελίξεων.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την άψογη συνεργασία και την κατοχύρωση του δικαιώματος εγγραφής των πτυχιούχων μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, έπειτα από την αποδοχή του Προγράμματος Σπουδών και τη δήλωση συγκεκριμένων μαθημάτων επιλογής.

Ο ρόλος του ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1980 με το Ν. 1100/80 και σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας.

Στο ΟΕΕ εγγράφονται ωςμέλη, οι πτυχιούχοιοικονομικών σπουδών των ΑΕΙ και με τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου με το ΠΔ 475/1991:

α) αναγνωρίζεται ο επαγγελματικός τους τίτλος ,

β) καθορίζονται οι όροι πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα για αποφοίτους εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικότομέα,

γ) διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ΟΕΕ στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας μας, του ανέθεσε με το Ν. 2515/97 και με το κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδοθέν ΠΔ 340/1998 την οργάνωση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού και την χορήγηση των αντίστοιχων επαγγελματικών ταυτοτήτων.

Σήμερα το ΟΕΕ είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά άμεσα και πρακτικά στους τομείς της Εθνικής Οικονομίας, όπως:

  • στη διαμόρφωση αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος,
  • στην αναπτυξιακή διαδικασία, στη λειτουργία θεσμών οικονομικού αντικειμένου και
  • στην εξεύρεση – αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Εθνικής Οικονομίας.

Σκοποί του φορέα μας είναι:

  1. Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα.
  2. Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών.
  3. Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικονομικού τομέα.
  4. Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, ειδικής άδειας να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα.
  5. Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστημόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε άριστη και θεσμοθετημένη σχέση με τα Οικονομικά Πανεπιστήμια και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου των Οικονομολόγων αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την διαδικασία και την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης.Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση η οποία απαρτίζεται από 15 μέλη δηλαδή, τον Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη και 10 συμβούλους. Η Κ.Δ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Η ανάδειξη των 200 Αντιπροσώπων του ΟΕΕ γίνεται μετά από εκλογική διαδικασία κάθε τρία χρόνια από τα εγγεγραμμένα μέλη του ανά την Ελλάδα.

Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΕΕ ιδρύθηκαν 16 Περιφερειακά Τμήματα με Περιφερειακές Αρμοδιότητες τα οποία αποτελούν την έκφραση του ΟΕΕ στην περιοχή τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά την πολιτική του ΟΕΕ. Τα Π.Τ. διοικούνται από επταμελείς Τοπικές Διοικήσεις οι οποίες προέρχονται από τις εκλογές των εγγεγραμμένων μελών της Περιφέρειάς τους κάθε τρία χρόνια.

Στο Π.Δ. 475/91 περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

1.Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.

2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας τουιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.

4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων.

5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, σταοικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.

7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων καιστοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίαςκαι η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η διασφάλιση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος από τις πληγές της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη νομοθετικά και θεσμικά ελεγχόμενη άσκηση των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος.