Μέθοδος Ανάμιξης Μεθανόλης και Ναυτιλιακού Καυσίμου Marine GAS OIL (MGO) S μικρότερο από 0,1% W/W εδώ.