Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και των σε ισχύ σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου στην εξέλιξη των Οικονομικών Επιστημών και των επιμέρους επιστημονικών κλάδων της.

Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν, μέσω της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στον τομέα της Οικονομικής επιστήμης και συγκεκριμένα της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στην προαγωγή της γνώσης και έρευνας και την ανάδειξη ανεξερεύνητων πτυχών της Οικονομικής Επιστήμης.

Άρθρο 2 Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1) Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του Ν. 4485/2017) ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Άρθρο 3

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος.

Στην προκήρυξη ορίζονται:

  • Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
  • Τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά γνωστικό πεδίο.
  • Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.

Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφεται:

  1. Ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής,
  2. Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής,
  3. Ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής,
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, και
  5. Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εκπόνησης ΔΔ, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα, όπως αυτό τεκμαίρεται από πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει τριμελείς επιτροπές ανά κατηγορία αιτήσεων, αποτελούμενες από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι επιτροπές εξετάζουν όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα και καλούν σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Ακολούθως οι επιτροπές συντάσσουν αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει αποδεκτός/ή και το υποβάλλουν στη Συνέλευση. Εάν ο υποψήφιος στην αίτησή του δεν προτείνει επιβλέποντα καθηγητή, η αρμόδια επιτροπή αναλαμβάνει να προτείνει τον κατάλληλο και το θέτει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση του Τμήματος συνεκτιμά το υπόμνημα της επιτροπής με την γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν προϋποθέσεις, όπως η παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων, συναφείς υποχρεώσεις με την επιστημονική έρευνα, κλπ.

Οι προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.

Αλλαγή τίτλου ή γλώσσας

Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής ή γλώσσας εκπόνησής της μπορεί να γίνει κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 4

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:

α) Τα μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.

β) Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του Ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει συνολικά επτά (7) διδακτορικές διατριβές, είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση συνεπίβλεψης συντάσσεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.

Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του Ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή Ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να οριστούν και καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια.

Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου Τμήματος.

Ο Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου/ας διδάκτορα. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία Επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.

Αντικατάσταση επιβλέποντος/ουσας

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος/πουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου νέου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, όπως ορίζει ο παρών Κανονισμός.

Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

Δημοσιοποίηση εισακτέων

Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο τίτλος και σύντομη περίληψη της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 5

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη

Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη το Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με Τμήματα Α.Ε.Ι., καθώς και με ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν.  4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπως ορίζει η παράγραφος 3. του άρθρου 43 του Ν. 4485/2017.

Καταρτίζεται μεταξύ των συνεργαζομένων τμημάτων Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, την εκπόνηση της διατριβής, καθώς και της χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά.

Το Τμήμα έχει, επίσης, τη δυνατότητα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 6 Διαδικασία εκπόνησης

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας κάθε έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

Χρόνος εκπόνησης

Άρθρο 7

Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σύμφωνα με την παράγ. 2 του άρθρ. 39 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 8

Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαιώματα/Παροχές

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών. Ως τέτοια ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα κ.ά.

Διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Υποχρεώσεις

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας κάθε ακαδημαϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προόδου της έρευνάς του συνιστά ανανέωση της εγγραφής του.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υποψηφίου.

Υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εφόσον τους ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά την ανάθεση της Διδακτορικής Διατριβής, αποφασίζει σχετικά με την υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με τη διδακτορική διατριβή, και των επιβλεπόντων αυτών.

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής

Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής είναι η τεκμηρίωσή της με δύο τουλάχιστον άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, εκ των οποίων το ένα διεθνές, και δύο άρθρα ή ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια.

Σε χρονικό διάστημα, τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών, πριν τη τελική δημόσια υποστήριξη ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να παρουσιάσει τη διδακτορική διατριβή ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο υποψήφιος δικαιούται να δημοσιεύσει αποτελέσματα της διδακτορικής του διατριβής πριν από την ολοκλήρωσή της και να συμμετέχει σε συνέδρια ανακοινώνοντας αποτελέσματα της διατριβής του. Σε περίπτωση που υπάρχει δημοσίευση «in press» θα πρέπει να διανέμεται το γράμμα αποδοχής από την επιτροπή σύνταξης του περιοδικού.

Άρθρο 10

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του εδαφίου 2, της παρ. 2, του άρθρου 39, του Ν. 4485/2017.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη

και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να αποστείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τη διδακτορική διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (κατόπιν συνεννοήσεως) τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία υποστήριξη της.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 27 του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η διαδικασία της δημόσιας παρουσίασης από τον υποψήφιο/α διδάκτορα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία (1) ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και των τυχόν υποβληθέντων ερωτήσεων ο υποψήφιος/α αποχωρεί.

Στη συνέχεια η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, συντάσσει σχετικό πρακτικό και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης.

Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

– Άριστα

– Λίαν Καλώς

– Καλώς

Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να καταθέσει τη διδακτορική διατριβή και περίληψή της στην ελληνική/αγγλική ως εξής:

  • Αντίτυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
  • Ψηφιακή μορφή για τη βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ.

Άρθρο 11

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η αναγόρευση του υποψηφίου/ας διδάκτορος γίνεται σε συνεδρίαση του Τμήματος παρουσία του Πρύτανη/Αντιπρύτανη.

Άρθρο 12 Λόγοι διαγραφής

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα μετά από:

–     Αίτηση διαγραφής του υποψήφιου/ας διδάκτορα

Επίσης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος/ουσας ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής όταν:

–     Η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής (Ειδικότερα, ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/ας τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου).

–     Λόγω έλλειψης επιστημονικής συνεργασίας

Άρθρο 13 Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 (τ.Α΄, αρ. φυλ. 114) και δεν ορίζονται άμεσα από   τον   παρόντα   Κανονισμό   Διδακτορικών   Σπουδών   επιλύονται   από   τη   Συνέλευση του

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της λειτουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.