Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για την ένταξη τους στο σύγχρονο τεχνολογικό και επικοινωνιακό ψηφιακό επιχειρηματικό, οικονομικό, και οργανωσιακό περιβάλλον, προσφέροντας τους κατάλληλες και υψηλού επιπέδου τεχνολογικές – ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, αναλυτικές, κριτικές, οργανωτικές, ηγετικές, εκπαιδευτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες, εφοδιάζοντας τους με τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργία της πραγματικής οικονομίας.

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας :

 • θα είναι σε θέση να συνδυάζουν τις αρχές και τις τεχνικές της διοικητικής επιστήμης, οργάνωσης και επικοινωνίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και να τις εφαρμόζουν στην πράξη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.
 • θα επιδεικνύουν ηγετικές, διοικητικές, οργανωσιακές και επικοινωνιακές ικανότητες, αναλαμβάνοντας θέσεις διοίκησης και ευθύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.
 • θα εκπαιδευτούν ώστε, να κατανοούν τον σύγχρονο οικονομικό τρόπο σκέψης, τους περιορισμούς που οι διαθέσιμοι πόροι και η τρέχουσα τεχνολογία θέτουν στο οικονομικό σύστημα. Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστικών αγορών βάσει των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης, να αντιλαμβάνονται τον ρόλο της κρατικής παρέμβασης στις περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και δίκαια, να κατανοούν τις οικονομικές δυνάμεις που τον επηρεάζουν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
 • θα κατανοούν και θα αξιολογούν με κριτικό τρόπο τις διοικητικές, τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί́ στο περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αντιλαμβανόμενοι και αναστοχαζόμενοι την πολυπλοκότητα του.
 • θα αντιλαμβάνονται τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά, την ψυχολογία και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, και θα χρησιμοποιούν τόσο παραδοσιακές όσο και ψηφιακές τεχνικές marketing και επικοινωνίας για να προωθήσουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες στις αγορές.
 • θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις σύγχρονες εξελίξεις στη διοίκηση την τεχνολογία και την επικοινωνία, να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα και κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, αλλά και να παρακολουθούν και να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στο σύγχρονο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • θα χρησιμοποιούν τις κατάλληλες αναλυτικές (ποιοτικές και ποσοτικές) μεθόδους και τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικά́ και αποδοτικά, τις απαραίτητες αποφάσεις τόσο σε τακτικό (λειτουργικό) όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.
 • θα αναγνωρίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανακύπτουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.
 • θα είναι σε θέση να αναπτύξουν σύγχρονες και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας ηγετικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές και οργανωσιακές δεξιότητες, προάγοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
 • θα είναι σε θέση να μεταδίδουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους, τόσο σε εκπαιδευόμενους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όσο και μέσα στην επιχείρηση/οργανισμό στον οποίον εργάζονται, με την αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών μεθόδων συνδυάζοντας την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και των απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων.
 • θα αποχτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικανούς στην απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, καθώς και για τον οργανωτικό μετασχηματισμό των οργανισμών και επιχειρήσεων σε συνάφεια με την πίεση που ασκεί ο σύγχρονος διεθνής ανταγωνισμός, παρακολουθώντας τις διαφοροποιήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν ως στελέχη των οργανισμών και των Επιχειρήσεων
 • θα είναι σε θέση με τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας να έχουν την ανάλογη κατάρτιση και εκπαίδευση ικανών εκπαιδευτικών και μελλοντικών διοικητικών στελεχών μέσω μιας διεπιστημονικής ολοκλήρωσης των Διοικητικών και Τεχνολογικών επιστημονικών πεδίων της εκπαίδευσης, όπου απαιτείται η εκπαίδευση στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ενσυνειδητότητα, στην ικανότητα διαχείριση κρίσεων και αλλαγών, στην επικοινωνία, στην επίλυση συγκρούσεων και άμβλυνσης διαφορών, στην αποτελεσματική ηγεσία, με απώτερο στόχο να γίνουν φορείς διοικητικής και εκπαιδευτικής δημιουργίας και καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα κατοχυρώνονται από τους φοιτητές του Τμήματος μας και τυπικά καθώς με τη λήψη του πτυχίου τους αποκτούν:

 • Δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο
 • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
 • Πιστοποιητικό γνώσης και χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών