Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη και οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με τον ν. 3848/2010 και την απόφαση της Συγκλήτου 113/21-5-2020. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ τ.Β’ 2547_24-05-2022 εδώ.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013, το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 και το άρθρο 20 του Ν. 4559/2018 η Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια είναι υποχρεωτική και πιστοποιείται με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο πλαίσιο αξιολόγησης του Τμήματος.

Ακολουθεί το έγγραφο με τα μαθήματα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.