Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη και οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με τον ν. 3848/2010 και την απόφαση της Συγκλήτου στις 30/7/2019.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013, το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 και το άρθρο 20 του Ν. 4559/2018 η Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια πιστοποιείται «με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο πλαίσιο αξιολόγησης του Τμήματος.


Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
1 Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5
2 Πληροφορική Επιστήμη και Πρακτική 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5
3 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5
4 Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5
5 Διδακτική Μεθοδολογία & Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 3 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5
6 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα & Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5
7 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5
8 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 5
9 Διαμεσολάβηση, Διαχείριση Κρίσεων και Συγκρούσεις στη Διοίκηση 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5
10 Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός 6 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 5
11 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας 7 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 5
12 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία 8 ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5