Τακτικός Υπεύθυνος COVID-19 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: Σαπρίκης Ευάγγελος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068149

Email: esaprikis@uowm.gr

ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ COVID


Αναπληρωματικός Υπεύθυνος COVID-19 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: Σπινθηρόπουλος Κων/νος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068132

Email: kspinthiropoulos@uowm.gr